بزرگترین زندانی که
برای خود می سازیم،
ترس از آن است که
 دیگران درباره ی ما چه می اندیشند


بعد از نماز ملا در بلندگو گفت :
میخواهم كسى را به شما معرفى كنم كه
قبلا دزد بوده،مشروب و مواد مخدر
مصرف میكرده و هر كثافتكارى میكرده
ولى اكنون خدا او را هدایت كرده و همه چیز را كنار گذاشته است..
بعد گفت:بیا احمد جان بلندگو را بگیر و خودت تعریف كن كه چطور توبه كردى!

احمد آمد و گفت:من یك عمر دزدى میكردم،معصیت میكردم خدا آبرویم را نبرد.....
اما از وقتى كه توبه كردم این ملا برای من آبرو نگذاشته است!


محبت بهترین
سلاحیست که
همیشه پیروزاست
دسته گلی با عشق ومحبت
تقدیم شما مهربانانانعکاس چیزی باش که میخواهی دردیگران ببینی.
اگر عشق میخواهی، عشق بورز.
اگر صداقت میخواهی، راستگو باش.
واگر احترام میخواهی، احترام بگذار


چ اشتباہ بزرگے است تلخ ڪردن
                زندگے خود...
                براے ڪسے...
     ڪ در دورے ما شیرین ترین
لحظات زندگیش را سپرے میڪند..➣.
.