¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست،
پس برخیز تا چنین مردمی بگریند ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که
"ای کاش"
تکیه کلام پیریت نشود


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست،
مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست
و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها،
اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


فریب مشابهت روز و شب*ها را نخوریم
امروز، دیروز نیست
و فردا امروز نمی*شود ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود
به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور
و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


برای دوست داشتن وقت لازم است،
اما برای نفرت
گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسان
باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد
اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: "مگه کوری؟"


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی،
بدان که زندگی می کنی ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


هیچ انتظاری از کسی ندارم!
و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !
مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


برای زنده ماندن دو خورشید لازم است؛
یکی در آسمان و یکی در قلب ...


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا
زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند
امـا آنچه خوب است همیشه زیباست ...